Middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar
[Home][Kaart][Introductie][English ][Burchten/kastelen chronologie][Overige objecten][Artikelen][Pre-Hollandse periode][Gegevens- en bronnen]

[Terug naar inhoud artikelen]      [Home]

Diverse artikelen met betrekking tot de West-Friese dwangburchten en kastelen


Rekeningen van de onderhoudswerkzaamheden aan de Nieuwburg en de Middelburg

Grafelijke rekeningen lopend van 1477 tot 1479

1. Vierde rekening van Jan van Assendelft, Rentmeester van Noord-Holland. (Fol. 48r, 48v.). De transcriptie is ontleend aan (Lit.8)
Eerst elf hoet calcx elc hoet vyftien stinds, facit viii lb v s. rein gegeuen van elc hoet calx van vracht ende beslaen iii s. facit
Item gehadt van Geryt Maertsz thien duysent steens elc duysent voor xl s. facit
Diric Ruych ende Diric Gillis gegeuen van aerbeyts loon van dye steen up te voeren van Alcmair tot opdie Nyeuburch ende op dye Middelburch van elc duysent iii s. facit xxx s. ende van x wagen sants gegeuen van elcke wagen sandts van vracht ii s. facit xx s, comt tsamen
Item Jan Lytenant ende Jan Dirixz hebben aengenomen in taswerck te stoyen een toren andye Nyeuburch geheten Fobys toren en andye Middelburch te metsellen oueral dairt van doenne was om
Item gegeuen van stoffe om tsement mede te maken twelc coste
Item gegeuen van dat sement te maken ende te leggen ouer al dairt van doenne was x lb comt tsamen
Item twee cameren te decken met wagenscot dair toe gehadt een hondert en een half wagenscots ende heeft dat hondert gecost xviii lb x s. facit
Item Tyman Jansz gegeuen van vracht vant hout te brengen uptie Nyeuburch ende uptie Middelburch van Amsterdam
Item gehadt tot Baert Jansz tot Alcmaer maer an sparren an deelen an ronthout om mede te steygeren die cameren ende die neerhuysen uptie Nyeuburch ende uptie Middelburch te spannen om steygerhout te maken ende hebben verbesicht oueral uptie Nyeuburch ende uptie Middelburch dairt meest van doenne was ende coste dat voirsz hout tsamen
Item die houtsagers van thout te sagen ende wagenscot tsamen gegeuen van arbeytsloon iii lb xix s. comt tsamen
Item Claes de Kystemaker betaelt van arbeytsloon van dye Middelburch te repareren te decken ende tontdecken
Item Ysebrant de smidt betaelt van spikeren ende van alrehande yserwerck dat tot die Nyeuburch en tot die Middelburch verbesicht geweest coste
Item gehadt van Symon Arcken xiiij voer riets om die neerhuysz mede te decken uptie Nyeuburch ende dye Middelburch elc voir xvi s. facit
Item gehadt tot loxsnoer om mede te decken twelc coste
Item die retdecker van decken uptie Nyeuburch ende optie Middelburch die retmaker ende voir dye inbinder hebben tsamen gehadt van arbeyts loon viii lb facit
Item van vier scuten cleys dat up dye Nyeuburch ende uptie Middelburch gebesicht is geweest coste xv s. ende die leemmerts van dat hoy ende horen arbeyt tsamen ii lb xi s. comt te samen
Item gehadt viM2½ hondert leyen de duysent van xvi grooten Vlaems facit

Item voir xxivM leynagels de duysent iiij½ s. facit v lb viii s. comt tsamen
Item die leydachter betaelt van arbeytsloon van dat hij die Nyeuburch ende die Middelburch gedect heeft ouer al dairt van doone was met en knecht
ix lb xviii s.
vii lb x s. rein

x lb

xix lb
ii lb xi s.
xii lb xi s.
xxvii lb xv s.
xx s.


xi lb
xliii lb xiiij s.
xvi lb xvi s.
xvi lb x s.
xi lb iiij s.
xxix s.
xx lb xiii s.

iii lb vi s.
xxviii lb iiij s. vi d. (van xl grooten)

xxxiii lb x s. vi d.
xii lb
2. Vijfde rekening van Jan van Assendelft, Rentmeester van Noord-Holland. (Fol. 53). Ontleend aan (Lit.8)
Eerst gecost an plancken om betsteden mede te maken ende die gaten te stoppen oueral tslot [Nieuwburg] daert van noede was twelc coste xxix s. tot twe groten Vlaems den scellinge.
Item xii sparren die oock ant slot verbesicht zyn geweest stuck een lelyart facit
Item van ret en roepen om mede te decken, daert van node was ouer al tslot ende die decker voir zijn arbeyt tsamen
Item een ribben om die solderen mede te ribben ouer al up tslot costen
Item Peter Comansz tymmerman gewracht upt slot xviii dagen sdaechs ii stuuers facit
Item voir zyn montcost van xliii dagen sdaechs ii stuuers facit
Item zyn knecht die twe dagen met hem gewrocht heeft elcken sdaechs ii stuuers facit iiij s. tsamen
Item een metsellaer gewracht an tslot daert van noede was xvi dagen sdaechs iii s. facit
Item van steen die int vorsz slot verbesicht is geweest tsamen
Item gegeuen om leyen die an tslot verbesicht zyn geweest
Item van viiM st. leynagelen
Die leydecker voir zyn arbeyts loen xx s. comt tsamen


ix s.
xxv s.
xxii s.
ii lb xiiij s.
xxxvi s.
viii lb xix s.
ii lb viii s.
ii lb xv s.
vi lb xii s.
ii lb iiij s.
xvi lb xix s.

Munteenheden in zgn. Vlaams groot:
1 lb/£ (pond) = 20 s. (schellingen)
1 s. (schelling) = 12 d. (denier, penningen)
Nagerekend blijkt 1 stind = 1 schelling
f. = facit (maakt)
Summa = totaal

Bron:
(Lit. 8, J. Belonje, p. 24,25)
Nationaal Archief, Den Haag; 3.01.27 Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen, inventarisnr. 319, fol. 48r, 48v, fol.53

[Home]